Rekolekcje Adwentowe 2021. Ks. Lucjan Chronchol

Poniedziałek 6 XII

Wprowadzenie
Bądź Barankiem – Hymn WMU – Nie jestem tu ze względu na człowieka

Liturgia Słowa

Rdz 3,1-7

3 1 A wąż* był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». 6 Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. 7 A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Ps 145

145 1 Pieśń pochwalna. Dawida. Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. 2 Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. 3 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. 4 Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny. 5 Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda. 6 I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość. 7 Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. 8 Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy*. 9 Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. 10 Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią! 11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, 12 aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa. 13 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia*. <Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty>*. 14 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych. 15 * Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. 16 Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. 17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. 18 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. 19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. 20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych. 21 Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię <na zawsze i na wieki>*.

Chcę Cię uwielbiac Boże mój i Królu Ps 145

1 Kor 11,23-29

11 23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem*, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 24 i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». 25 Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę»*. 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej*. 28 Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. 29 Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie]*, wyrok sobie spożywa i pije.

Łk 22,14-30

22 14 A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. 15 Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. 16 Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni* w królestwie Bożym». 17 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; 18 albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże». 19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» 20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze* we Krwi mojej, która za was będzie wylana. 21 Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną na stole. 22 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany». 23 A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by mógł spośród nich to uczynić. 24 Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy. 25 * Lecz On rzekł do nich: «Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. 26 Wy zaś nie tak [macie postępować]. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa! 27 Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy. 28 Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. 29 Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: 30 abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela*.

Ewangelia

Katecheza

Katecheza Poniedziałek

Pieśń na Komunię, błogosławieństwo i Pieśn Maryjna na koniec